Aeon

คุณสมบัติของผู้สมัคร

• อายุ 20 ปีบริบูรณ์ ขึ้นไป• มีรายได้ 20,000 บาทขึ้นไปต่อเดือน สำหรับบัตรเครดิตอิออนโกลด์
• มีรายได้ 15,000 บาทขึ้นไปต่อเดือน สำหรับบัตรเครดิตอิออน• อายุการทำงาน 6 เดือนขึ้นไป
เอกสารประกอบการสมัคร พนักงานบริษัท / ข้าราชการ / รัฐวิสาหกิจ อาชีพอิสระ ธุรกิส่วนตัว
สำเนาบัตรประชาชน
เอกสารยืนยันรายได้ อาทิ สลิปเงินเดือน / หนังสือรับรองเงินเดือน / การหักภาษี ณ ที่จ่าย (50 ทวิ)
สำเนาบัญชีธนาคารหน้าแรก และย้อนหลัง 180 วัน
สำเนาใบทะเบียนการค้า / สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท / หจก.

คุณสมบัติของผู้สมัคร

• อายุ 20 ปีบริบูรณ์ ขึ้นไป• มีรายได้ 5,000 บาทขึ้นไปต่อเดือน • อายุการทำงาน 6 เดือนขึ้นไป
เอกสารประกอบการสมัคร พนักงานบริษัท / ข้าราชการ / รัฐวิสาหกิจ อาชีพอิสระ ธุรกิส่วนตัว
สำเนาบัตรประชาชน
เอกสารยืนยันรายได้ อาทิ สลิปเงินเดือน / หนังสือรับรองเงินเดือน / การหักภาษี ณ ที่จ่าย (50 ทวิ)
สำเนาบัญชีธนาคารหน้าแรก และย้อนหลัง 180 วัน
สำเนาใบทะเบียนการค้า / สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท / หจก.